ร่วมงานกับเรา ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารจัดการโดเมน .th ให้สอดคล้องกับการบริหารโดเมนในระดับสากล โดยบริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมน และให้บริการระบบ Back-end Registry Operator รวมถึงให้บริการระบบ Domain Name System (DNS) ทั้งสำหรับ .th และ .ไทย ภายใต้การบริหารนโยบายโดเมนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด มุ่งพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมโดเมนโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นด้านจำเพาะและมีการแข่งขันสูงในตลาดโลก

เมื่อปี พ.ศ. 2557 บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมโปรแกรม ICANN New gTLD จึงเริ่มเปิดให้บริการ Back-end Registry Operator สำหรับ New gTLD ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

IT Admin Assistant
1 position
System Engineer
1 position
Developer
1 position
IT Monitoring Officer (NOC)
2 positions
IT Security Engineer
1 position
IT Security Officer
1 position
Network Engineer
1 position

IT Admin Assistant 1 Position

Job Location:

TNS 159 Phichai Rd., Nakornchaisri Dusit, Bangkok

Job Summary:

IT Admin Assistant มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดทำ และดูแลระบบเอกสารทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ทั้งนี้รวมถึงการวางรูปแบบ การจัดทำทะเบียน การกำหนดหมายเลขควบคุม การการจัดเก็บ การสืบค้น การตรวจสอบ การแก้ไข การจัดทำเอกสารระบบ ISMS ทั้งหมด การปรับแก้รูปแบบและตรวจข้อความให้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการควบคุมดูแลอุปกรณ์ไอทีและอุปกรณ์สำนักงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO ให้สามารถติดตามและสืบค้นได้ รวมทั้งการจัดทำทะเบียน และการควบคุมการเบิก-คืน รับเข้า-จำหน่ายออก และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Key Responsibilities:

 • จัดทำ และดูแลระบบควบคุมเอกสารให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ครอบคลุมทั้งการวางรูปแบบ จัดทำทะเบียน ออกหมายเลข กำหนดรูปแบบที่ชัดเจนสะดวกต่อการควบคุม สืบค้น ตรวจสอบและจัดเก็บ รวมถึงการปรับแก้รูปแบบและตรวจข้อความในเอกสารให้ถูกต้องตามมาตรฐานเดียวกัน ทั้งประเภทรูปเล่มและไฟล์เอกสาร
 • ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ จัดเตรียมเอกสารระบบ ISMS การให้สิทธิ์บุคคลต่าง ๆ ในการใช้งานเอกสารเฉพาะอย่างตามระดับชั้นความลับ การเรียกคืนเอกสาร การเตรียมแบบฟอร์มเพื่อกิจกรรมใด ๆ ทั้งนี้เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
 • บริหารจัดการอุปกรณ์ไอทีทั้งหมดของบริษัท ดูแลการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ การเบิก-คืน การรับเข้า-จำหน่ายออก
 • จัดทำระบบคลังอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ และระบบติดตามอุปกรณ์
 • ควบคุมการจัดเก็บ การเบิก-คืนอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
 • หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

 • เพศชาย/หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Spreadsheet เช่น Microsoft Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความรู้ หรือประสบการณ์ทางด้านการจัดทำมาตรฐาน เช่น ISO27001 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารระดับสูง เข้าใจ และจับประเด็นในการสนทนา รวมถึงนำไปถ่ายทอดและปฏิบัติได้ดี
 • มีความคล่องตัว และกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

Job Application:

Please submit your letter of application and resume in English together with your transcripts by email to hr@thains.co.th

For more information, please contact 02-105-4291 or hr@thains.co.th